Przegląd Prawa i Administracji, 83, 2010

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Zakres działalności organizacji trzeciego sektora w sferze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Download articleDownload article

Ustalenie i zmiana granic gmin w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego — wybrane problemy

Download articleDownload article

Nowy system sądowego rozstrzygania sporów pracowniczych w Organizacji Narodów Zjednoczonych

Download articleDownload article

Prawo własności intelektualnej Unii Europejskiej a swoboda przepływu towarów i usług

Download articleDownload article

Status prawno-ustrojowy Prezydenta RP przed komisją śledczą

Download articleDownload article

Przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy

Download articleDownload article

Prowadzenie działalności edukacyjnej przez Kościół katolicki — aspekty prawne

Download articleDownload article

Absolutorium komunalne (według ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

Download articleDownload article

Prawny charakter kompetencji Prezydenta RP w sferze władzy sądowniczej

Download articleDownload article

Administracyjno-prawne aspekty wdrażania funduszy strukturalnych

Download articleDownload article

Wybrane aspekty prawa do sądu w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

Download articleDownload article

Zniesienie postępowania cywilnego w postępowaniu procesowym

Download articleDownload article

Służba cywilna II Rzeczypospolitej

Download articleDownload article

Rzymianie czy barbarzyńcy? Z dyskusji nad reformą programu studiów prawniczych w Polsce w latach 1931–1937

Download articleDownload article

Wyrok Drugiego Senatu Federalnego Sądu Konstytucyjnego RFN z dnia 30 czerwca 2009 roku (konstytucyjność Traktatu z Lizbony)

Download articleDownload article

Sprawozdanie z konferencji

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout