Przegląd Prawa i Administracji, 82, 2010

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego (1923–2009)

Download articleDownload article

Precedens a spójność aksjologiczna prawa w ujęciu Ronalda Dworkina

Download articleDownload article

Pojęcie reprezentacji. Uwagi teoretycznoprawne

Download articleDownload article

Uwagi o zmianach modelu postępowania przygotowawczego

Download articleDownload article

Zwrot nadpłaty z urzędu na wniosek w formie czynności materialno-technicznych

Download articleDownload article

Kobieta arabska w krajach Maghrebu w świetle ograniczeń nakładanych na nią przez społeczeństwo

Download articleDownload article

W sprawie prac nad ustawą wdrażającą dyrektywy „równościowe” Unii Europejskiej do polskiego porządku prawnego

Download articleDownload article

Udział stron, obrońców i pełnomocników w czynnościach postępowania przygotowawczego – uwagi de lege lata i de lege ferenda

Download articleDownload article

Koncepcja praw człowieka – podejście prawosławne

Download articleDownload article

Konstytucja III RP a prawo europejskie

Download articleDownload article

Wpływ orzecznictwa polskich sadów administracyjnych na stosowanie Europejskiego kodeksu dobrej administracji

Download articleDownload article

Funkcje postępowania przygotowawczego

Download articleDownload article

Zasada ochrony konsumentów a zasada wolności działalności gospodarczej w świetle przepisów Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku

Download articleDownload article

Elementy prawa kontraktowego Stanów Zjednoczonych Ameryki

Download articleDownload article

Informatyzacja czynności dowodowych w postępowaniu cywilnym

Download articleDownload article

Uwagi o tzw. horyzontalnej kontroli odwoławczej w postępowaniu przygotowawczym

Download articleDownload article

Wyjściowa ocena stanu majątkowo-finansowego publicznego szkolnictwa akademickiego w Polsce

Download articleDownload article

Spółki handlowe przed wpisem do rejestru. Zagadnienia wybrane

Download articleDownload article

Recenzja: Jan Drgonec, Konanie pred Ustavnym sudom Slovenskej republiky, Heureka, Šamorin 2008, ss. 251

Download articleDownload article

Recenzja: Myśliciele polityczni. Od Sokratesa do współczesności, red. David Boucher, Paul Kelly, tłum. A. Dąbrowska, T. Sieczkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, ss. 732

Download articleDownload article

Na szlakach niepodległej. Polska myśl polityczna i prawna w latach 1918–1939, Kudowa Zdrój, 5–7 listopada 2008 r.

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout