Przegląd Prawa i Administracji, 78, 2008

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Rola partnerstwa trójsektorowego w ramach nowego zarządzania publicznego a problem biurokracji

Download articleDownload article

Konstytucyjnoprawne aspekty ochrony tajemnicy komunikowania się w Internecie

Download articleDownload article

Polityka władz polskich wobec ludności niemieckiej w okresie funkcjonowania Ministerstwa Ziem Odzyskanych

Download articleDownload article

Umowa o roboty budowlane w świetle orzecznictwa sądowego

Download articleDownload article

Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika

Download articleDownload article

Jednostki samorządu terytorialnego w procesie wykonywania kary ograniczenia wolności

Download articleDownload article

Grzywna w celu przymuszenia w postępowaniu egzekucyjnym – geneza i charakter prawny

Download articleDownload article

Cofnięcie skargi do sądu administracyjnego – aspekty teoretyczne i praktyczne

Download articleDownload article

Służba cywilna – geneza, uregulowania prawne, prognozy

Download articleDownload article

Polska i Europa w koncepcjach Obozu Narodowo-Radykalnego – Falanga i Konfederacji Narodu

Download articleDownload article

Struktura demograficzna reemigrantów II Rzeczypospolitej – między identyfikacją a wyjaśnianiem działań

Download articleDownload article

Specyfika przesłuchania dzieci i nieletnich. Wartość dowodowa ich zeznań (wyjaśnień)

Download articleDownload article

Spory wokół doktryny Roberta Owena

Download articleDownload article

Dostęp do informacji znajdujących się w ewidencji gruntów i budynków – wybrane kwestie dyskusyjne

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout