Przegląd Prawa i Administracji, 94, 2013, ss.132

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Solidarność i dobro wspólne — kilka uwag w kontekście rozważań o metodach rozwiązywania sporów międzypaństwowych na przykładzie Unii Europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

solidarity, common good, agreement, EU integration, disputes between states

Pokojowe rozstrzyganie sporów międzynarodowych w XX-wiecznych koncepcjach jedności europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

European unity, unification projects, peace cooperation ideas

Considérations sur les changements intervenus dans les gestions financières des municipalités durant le processus d’adhésion de la Turquie à l’Union Européenne

AbstractDownload articleDownload article

fiscal management (budget management), fiscal transparency, fiscal autonomy, decentralization

Konsensualny charakter procedury jako konstytutywna cecha ADR

AbstractDownload articleDownload article

methods of ADR, civil procedure, criminal procedure, administrative procedure

Mobbing — roszczenia przysługujące poszkodowanemu

AbstractDownload articleDownload article

mobbing, legal regulations, workplace

Profilowanie psychologiczne seryjnych zabójców

AbstractDownload articleDownload article

serial killer, murder, typology of killers, psychological profiling, deductive methods

Kierunki geograficzne polskich inwestycji za granicą

AbstractDownload articleDownload article

foreign direct investments, Polish investments abroad, geographical directions of the investment flows

Report from the scientific conference “Contemporary conceptions of protection of fundamental freedoms and rights”

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout