Przegląd Prawa i Administracji, 96, 2014, ss.144

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Dysocjacja jako hard case w systemie prawa karnego materialnego

AbstractDownload articleDownload article

Dwa sposoby respektowania prawa. Rzecz o możliwości aplikacji perspektywy Frommowskiej do badań filozoficznoprawnych

AbstractDownload articleDownload article

Między aksjologią a ontologią dyskursu konstytucyjnego. Obiektywizacja wartości w prawie

AbstractDownload articleDownload article

Prawa podstawowe jako uzasadnione ograniczenie swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

Regulacje dotyczące równego traktowania i zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu tymczasowym

AbstractDownload articleDownload article

Bezpieczeństwo i higiena pracy — pojęcie i odpowiedzialność

AbstractDownload articleDownload article

Kilka uwag na temat definicji prawnej mobbingu

AbstractDownload articleDownload article

Ewolucyjny rozwój rachunkowości — zarys problemu

AbstractDownload articleDownload article

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 kwietnia 2013 r., I ACa 517/12

Download articleDownload article

Recenzja: Mateusz Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 5, LexisNexis, Warszawa 2013, ss. 1368

Download articleDownload article

Recenzja: Mikołaj Tarkowski, Adwokatura Wileńska 1918–1939. Studium historyczno-prawne, Gdańsk 2014, ss. 499

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout