Przegląd Prawa i Administracji, 97, 2014, ss.168

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Etiologia popełniania zabójstw przez kobiety

AbstractDownload articleDownload article

Skutki prawne naruszenia w ogólnym postępowaniu administracyjnym zasad stadium rozpoznawczego

AbstractDownload articleDownload article

Problem feminizacji ubóstwa w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

Czynności egzekucyjne w świetle ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

AbstractDownload articleDownload article

Ochrona tajemnicy zawodowej komornika sądowego

AbstractDownload articleDownload article

Ochrona zabytków w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

AbstractDownload articleDownload article

Charakter prawny składki na ubezpieczenie zdrowotne jako źródła finansowania świadczeń opieki zdrowotnej

AbstractDownload articleDownload article

Wysokość udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatków dochodowych

AbstractDownload articleDownload article

W kwestii przedmiotu historia państwa i prawa Polski na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

AbstractDownload articleDownload article

Glosa do wyroku Sądu Administracyjnego w Warszawie z 9 listopada 2012 r., sygn. II AK a 283/12

AbstractDownload articleDownload article

Recenzja: Aldona Domańska, Pozycja ustrojowo-prawna Rzecznika Praw Obywatelskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, 282 ss.

Download articleDownload article

Recenzja: Janusz Gajda, Tajemnica przysposobienia i jej ochrona w polskim prawie cywilnym, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl-Rzeszów, 2012, 435 ss.

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout