Przegląd Prawa i Administracji, 98, 2014. Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, ss.224

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Wprowadzenie

Download articleDownload article

Dobro wspólne przesłanką współdziałania podmiotów publicznych i prywatnych w obszarze gospodarki komunalnej

AbstractDownload articleDownload article

Wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego a działalność gospodarcza

AbstractDownload articleDownload article

Pojęcie zadań użyteczności publicznej w ustawie o gospodarce komunalnej — granice znaczeniowe

AbstractDownload articleDownload article

Wybrane zagadnienia kontroli współdziałania podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej

AbstractDownload articleDownload article

Planowanie przestrzenne wobec interesu publicznego i prywatnego

AbstractDownload articleDownload article

Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w organizowaniu usług publicznych

AbstractDownload articleDownload article

Kwalifikacja prawna umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

AbstractDownload articleDownload article

Współdziałanie gminy i przedsiębiorców prywatnych w realizacji gminnych przewozów pasażerskich

AbstractDownload articleDownload article

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jako zadanie własne gminy

AbstractDownload articleDownload article

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w procesie współdziałania podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej

AbstractDownload articleDownload article

Organy wykonawcze gmin a podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne

AbstractDownload articleDownload article

Gospodarka mieszkaniowa gminy. Formy współdziałania gminy z podmiotami prywatnymi

AbstractDownload articleDownload article

Kontrola regulowanej działalności gospodarczej jako płaszczyzna współdziałania organów samorządowych i przedsiębiorców

AbstractDownload articleDownload article

Współdziałanie gminy z podmiotami prywatnymi w zakresie działalności sportowej na gruncie Ustawy o gospodarce komunalnej i Ustawy o sporcie

AbstractDownload articleDownload article

Powierzanie przez gminę zadań podmiotom zewnętrznym i odpowiedzialność za ich nienależyte wykonanie na przykładzie zimowego utrzymania czystości i porządku

AbstractDownload articleDownload article

Współpraca przedsiębiorstw energetycznych i gmin w świetle art. 16 ust. 12 ustawy Prawo energetyczne

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout