Przegląd Prawa i Administracji, 100, 2015. Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, ss.1496

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Słowo wstępne

Download articleDownload article

Dzieje Zakładu Historii Administracji

AbstractDownload articleDownload article

Zakład Historii Państwa i Prawa Polski

AbstractDownload articleDownload article

Dzieje Zakładu Powszechnej Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego

AbstractDownload articleDownload article

Z dziejów Katedry, a później Zakładu Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Wrocławskiego (1945–2015)

AbstractDownload articleDownload article

Instytut Nauk Administracyjnych w siedemdziesięcioleciu Uniwersytetu Wrocławskiego

AbstractDownload articleDownload article

Początki Zakładu Nauki Administracji — jego teraźniejszość i przyszłość

AbstractDownload articleDownload article

Administracja w Unii Europejskiej — podziały i postacie

AbstractDownload articleDownload article

Specyfika odpowiedzialności pełniących funkcje publiczne i zajmujących wysokie stanowiska w administracji rządowej szczebla centralnego

AbstractDownload articleDownload article

Wybrane problemy administracji świadczącej w zakresie wykonywania zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego

AbstractDownload articleDownload article

Odpowiedzialność państwa za realizację zadania w zakresie szkolnictwa wyższego — perspektywa historyczna i współczesna

AbstractDownload articleDownload article

Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego

AbstractDownload articleDownload article

O potrzebie jednolitości koncepcji strony postępowania administracyjnego

AbstractDownload articleDownload article

Przesłanki dopuszczalności egzekucji administracyjnej

AbstractDownload articleDownload article

Zakład Prawa Administracyjnego — historia i współczesność

AbstractDownload articleDownload article

Godność i prawo do życia w obliczu rozwoju nauk biomedycznych

AbstractDownload articleDownload article

Prawo zakładowe — in rebus angustis? (wybrane problemy administracyjnoprawne)

AbstractDownload articleDownload article

Demokracja w niemieckim samorządzie gminnym

AbstractDownload articleDownload article

O dwóch koncepcjach prawa naturalnego polskich filozofów prawa okresu międzywojennego

AbstractDownload articleDownload article

Zakład Prawa Ochrony Środowiska i Administracyjnego Prawa Porównawczego

AbstractDownload articleDownload article

Ochrona uzupełniająca dla ofiar powszechnej przemocy w sytuacji wewnętrznego konfliktu zbrojnego. Dialog sądów europejskich i jego konsekwencje

AbstractDownload articleDownload article

Historia Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego w Instytucie Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

AbstractDownload articleDownload article

Komercjalizacja, prywatyzacja a podmioty administracji gospodarczej

AbstractDownload articleDownload article

Administracja gospodarcza w warunkach Unii Europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

Zakład Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej

AbstractDownload articleDownload article

Instytut Nauk Ekonomicznych

AbstractDownload articleDownload article

Zakład Myśli Ekonomicznej

AbstractDownload articleDownload article

Bogactwo myśli ekonomicznej a współczesna gospodarka

AbstractDownload articleDownload article

Contemporary economic crisis and applied methods of its overcoming

AbstractDownload articleDownload article

Zakład Polityki Gospodarczej

AbstractDownload articleDownload article

Paradygmaty społecznego ubezpieczenia emerytalnego (wykład inauguracyjny na Uniwersytecie Wrocławskim, rok akademicki 2014/2015)

AbstractDownload articleDownload article

Sylwetki procesualistów

AbstractDownload articleDownload article

Kilka uwag na temat dopuszczalności zawarcia ugody arbitrażowej i jej natury prawnej

AbstractDownload articleDownload article

Zbycie przez syndyka składników majątkowych wchodzących w skład masy upadłości — zagadnienia wybrane

AbstractDownload articleDownload article

Kilka uwag o celach, metodach i kompetencji Unii Europejskiej do ujednolicania prawa prywatnego dotyczącego przepływu towarów

AbstractDownload articleDownload article

Wykonywanie zadań publicznych przez muzea jako przesłanka wyłączenia ochrony prawnoautorskiej informacji o zasobach publikowanych w Internecie

AbstractDownload articleDownload article

Wybrane problemy zgody inwestora na zawarcie umowy o podwykonawstwo (art. 647 (1) § 2 k.c.)

AbstractDownload articleDownload article

Okoliczności wyłączające odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

AbstractDownload articleDownload article

Roszczenia posiadacza rachunku bankowego na tle art. 120 § 1 zd. 2 k.c.

AbstractDownload articleDownload article

Prawo handlowe na Uniwersytecie Wrocławskim

AbstractDownload articleDownload article

Wolny zawód — mit czy rzeczywistość prawna?

AbstractDownload articleDownload article

Odstąpienie od umowy handlowej przed terminem spełnienia świadczenia według Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz według Kodeksu cywilnego

AbstractDownload articleDownload article

Adwokat specjalista z prawa handlowego jako prawnik przyszłości

AbstractDownload articleDownload article

Głos w sprawie specjalizacji w świadczeniu usług prawniczych

AbstractDownload articleDownload article

Klasyfikowanie osób wykonujących wolne zawody w kategorii przedsiębiorcy w świetle wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

Historia Zakładu Prawa Pracy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

AbstractDownload articleDownload article

Status zawodowy szefów służb specjalnych. Wybrane elementy

AbstractDownload articleDownload article

Uwagi o regulacji prawnej zatrudnienia osób zarządzających zakładem pracy

AbstractDownload articleDownload article

Wkraczanie prawa pracy w sferę stosunków służbowych służb mundurowych — wybrane zagadnienia

AbstractDownload articleDownload article

Charakter prawny i cel jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

AbstractDownload articleDownload article

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę

AbstractDownload articleDownload article

Pracodawca nieustalający regulaminu pracy i jego poszerzony obowiązek informacyjny (art. 29 § 3 k.p.)

AbstractDownload articleDownload article

Pracownia Klinicznego Nauczania Prawa

AbstractDownload articleDownload article

Historia Zakładu i Katedry Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (1960–2014)

AbstractDownload articleDownload article

Niemcy w polskiej kulturze i myśli politycznej od schyłku XVIII w. do wybuchu II wojny światowej

AbstractDownload articleDownload article

The United States Supreme Court reverses itself: Sense of injustice or public pressure?

AbstractDownload articleDownload article

Płaszczyzna ideowa Federacji Anarchistycznej

AbstractDownload articleDownload article

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Kryminalistyka na Uniwersytecie Wrocławskim (1946–2015)

AbstractDownload articleDownload article

Katedra Postępowania Karnego — tradycja i współczesność

AbstractDownload articleDownload article

Zakaz reformationis in peius w postępowaniu adhezyjnym. Uwagi uwzględniające likwidację powództwa cywilnego w procesie karnym

AbstractDownload articleDownload article

Pouczenia osoby podejrzanej oraz podejrzanego o uprawnieniach i  obowiązkach procesowych po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego

AbstractDownload articleDownload article

Inquisitorial and adversarial influences on the examination of a witness in the international criminal procedure

AbstractDownload articleDownload article

Historia Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

AbstractDownload articleDownload article

Budżet zadaniowy jako metoda planowania budżetowego

AbstractDownload articleDownload article

Prawnofinansowe zagadnienia zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego

AbstractDownload articleDownload article

Granice elastyczności przepisów prawa podatkowego

AbstractDownload articleDownload article

Kryptowaluty — nowy kierunek badań

AbstractDownload articleDownload article

O modyfikacji funkcji błędu co do znamion czynu zabronionego

AbstractDownload articleDownload article

Zmiany w zakresie środków karnych o charakterze majątkowym — uwagi na tle nowelizacji z 2015 roku

AbstractDownload articleDownload article

Z rozważań o chuligańskim charakterze zachowań przestępnych w ujęciu polskiego prawa karnego

AbstractDownload articleDownload article

Uwagi o aktach przemocy i ich typach kwalifikowanych we francuskim prawie karnym

AbstractDownload articleDownload article

Podstawy prawne realizacji prawa do wolności religijnej w warunkach izolacji penitencjarnej. Rozważania na marginesie dyskusji o zjawisku multikulturowości populacji więziennej

AbstractDownload articleDownload article

Katedra Prawa Konstytucyjnego — historia

AbstractDownload articleDownload article

Zakładowe układy zbiorowe pracy jako źródło prawa powszechnie obowiązującego — dylematy konstytucyjnoprawne

AbstractDownload articleDownload article

Konstytucjonalizacja obowiązków jednostki w państwach Ameryki Łacińskiej może być wzorem do naśladowania?

AbstractDownload articleDownload article

Europejskie źródła konstytucyjnego federalizmu północnoamerykańskiego

AbstractDownload articleDownload article

Powoływanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji jako zasada bezpiecznego przetwarzania danych na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych

AbstractDownload articleDownload article

Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego (1946–2015)

AbstractDownload articleDownload article

O roli (ochrony) praw człowieka z perspektywy międzynarodowego sądownictwa karnego

AbstractDownload articleDownload article

Joint ventures between airlines in the light of full-functionality criterion in EU merger control

AbstractDownload articleDownload article

European Union–Belarus relations within the framework of the European Neighbourhood Policy and Eastern Partnership

AbstractDownload articleDownload article

Ciężkie i oczywiste przekroczenie granic swobodnego uznania przez instytucje unijne jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej UE

AbstractDownload articleDownload article

Centrum Doskonałości im. Jeana Monneta. Unia Europejska w roli gwaranta i promotora praw podstawowych

AbstractDownload articleDownload article

Poszanowanie praw podstawowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej — w stronę zapewnienia spójnego poziomu ochrony praw człowieka w Europie?

AbstractDownload articleDownload article

Natura wolności gospodarczej i jej geneza w systemie prawnym Unii Europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

Nadużycie pozycji dominującej na rynkach nowych technologii w prawie Unii Europejskiej — problemy teoretyczne i praktyczne

AbstractDownload articleDownload article

Pojęcie i zakres ochrony prawnej zabytków archeologicznych w prawie polskim i w prawie międzynarodowym

AbstractDownload articleDownload article

Historia Katedry Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego

AbstractDownload articleDownload article

Odpowiedzialność posiłkowa w prawie karnym skarbowym — uwagi co do zasadności jej stosowania

AbstractDownload articleDownload article

O celowości kary grzywny za wykroczenia

AbstractDownload articleDownload article

Wybrane aspekty zakazu prowadzenia pojazdów orzekanego jako środek probacyjny

AbstractDownload articleDownload article

Istota prawnokarnej ochrony obrotu gospodarczego

AbstractDownload articleDownload article

Historia Katedry Teorii i Filozofii Prawa

AbstractDownload articleDownload article

O dwóch nietypowych koncepcjach normy oraz o ryzyku związanym z zewnętrzną integracją prawoznawstwa

AbstractDownload articleDownload article

Przesłanki prawomocności decyzji interpretacyjnych w teorii wykładni Jerzego Wróblewskiego

AbstractDownload articleDownload article

Solidarność jako propozycja przezwyciężenia kryzysu w Unii Europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

Aksjologia procedur Unii Europejskiej. Szkic problemu

AbstractDownload articleDownload article

Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Medycznego i Bioetyki (2013–2015)

AbstractDownload articleDownload article

Szkoła Prawa Austriackiego

AbstractDownload articleDownload article

Szkoła Prawa Francuskiego i francuskie studia magisterskie Master professionnel de Droit Européen et International des Affaires

AbstractDownload articleDownload article

Szkoła Prawa Hiszpańskiego

AbstractDownload articleDownload article

Niemiecko-Polska Szkoła Prawa (Wrocław–Berlin)

AbstractDownload articleDownload article

Biblioteka Wydziałowa

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout