Przegląd Prawa i Administracji, 100, 2015. Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, ss.1496

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Słowo wstępne

Pobierz artykułPobierz artykuł

Dzieje Zakładu Historii Administracji

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Zakład Historii Państwa i Prawa Polski

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Dzieje Zakładu Powszechnej Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Z dziejów Katedry, a później Zakładu Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Wrocławskiego (1945–2015)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Instytut Nauk Administracyjnych w siedemdziesięcioleciu Uniwersytetu Wrocławskiego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Początki Zakładu Nauki Administracji — jego teraźniejszość i przyszłość

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Administracja w Unii Europejskiej — podziały i postacie

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Specyfika odpowiedzialności pełniących funkcje publiczne i zajmujących wysokie stanowiska w administracji rządowej szczebla centralnego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wybrane problemy administracji świadczącej w zakresie wykonywania zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Odpowiedzialność państwa za realizację zadania w zakresie szkolnictwa wyższego — perspektywa historyczna i współczesna

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

O potrzebie jednolitości koncepcji strony postępowania administracyjnego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Przesłanki dopuszczalności egzekucji administracyjnej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Zakład Prawa Administracyjnego — historia i współczesność

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Godność i prawo do życia w obliczu rozwoju nauk biomedycznych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Prawo zakładowe — in rebus angustis? (wybrane problemy administracyjnoprawne)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Demokracja w niemieckim samorządzie gminnym

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

O dwóch koncepcjach prawa naturalnego polskich filozofów prawa okresu międzywojennego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Zakład Prawa Ochrony Środowiska i Administracyjnego Prawa Porównawczego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ochrona uzupełniająca dla ofiar powszechnej przemocy w sytuacji wewnętrznego konfliktu zbrojnego. Dialog sądów europejskich i jego konsekwencje

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Historia Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego w Instytucie Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Komercjalizacja, prywatyzacja a podmioty administracji gospodarczej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Administracja gospodarcza w warunkach Unii Europejskiej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Zakład Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Instytut Nauk Ekonomicznych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Zakład Myśli Ekonomicznej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Bogactwo myśli ekonomicznej a współczesna gospodarka

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Contemporary economic crisis and applied methods of its overcoming

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Zakład Polityki Gospodarczej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Paradygmaty społecznego ubezpieczenia emerytalnego (wykład inauguracyjny na Uniwersytecie Wrocławskim, rok akademicki 2014/2015)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Sylwetki procesualistów

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Kilka uwag na temat dopuszczalności zawarcia ugody arbitrażowej i jej natury prawnej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Zbycie przez syndyka składników majątkowych wchodzących w skład masy upadłości — zagadnienia wybrane

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Kilka uwag o celach, metodach i kompetencji Unii Europejskiej do ujednolicania prawa prywatnego dotyczącego przepływu towarów

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wykonywanie zadań publicznych przez muzea jako przesłanka wyłączenia ochrony prawnoautorskiej informacji o zasobach publikowanych w Internecie

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wybrane problemy zgody inwestora na zawarcie umowy o podwykonawstwo (art. 647 (1) § 2 k.c.)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Okoliczności wyłączające odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Roszczenia posiadacza rachunku bankowego na tle art. 120 § 1 zd. 2 k.c.

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Prawo handlowe na Uniwersytecie Wrocławskim

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wolny zawód — mit czy rzeczywistość prawna?

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Odstąpienie od umowy handlowej przed terminem spełnienia świadczenia według Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz według Kodeksu cywilnego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Adwokat specjalista z prawa handlowego jako prawnik przyszłości

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Głos w sprawie specjalizacji w świadczeniu usług prawniczych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Klasyfikowanie osób wykonujących wolne zawody w kategorii przedsiębiorcy w świetle wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Historia Zakładu Prawa Pracy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Status zawodowy szefów służb specjalnych. Wybrane elementy

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Uwagi o regulacji prawnej zatrudnienia osób zarządzających zakładem pracy

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wkraczanie prawa pracy w sferę stosunków służbowych służb mundurowych — wybrane zagadnienia

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Charakter prawny i cel jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Pracodawca nieustalający regulaminu pracy i jego poszerzony obowiązek informacyjny (art. 29 § 3 k.p.)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Pracownia Klinicznego Nauczania Prawa

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Historia Zakładu i Katedry Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (1960–2014)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Niemcy w polskiej kulturze i myśli politycznej od schyłku XVIII w. do wybuchu II wojny światowej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

The United States Supreme Court reverses itself: Sense of injustice or public pressure?

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Płaszczyzna ideowa Federacji Anarchistycznej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Kryminalistyka na Uniwersytecie Wrocławskim (1946–2015)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Katedra Postępowania Karnego — tradycja i współczesność

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Zakaz reformationis in peius w postępowaniu adhezyjnym. Uwagi uwzględniające likwidację powództwa cywilnego w procesie karnym

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Pouczenia osoby podejrzanej oraz podejrzanego o uprawnieniach i  obowiązkach procesowych po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Inquisitorial and adversarial influences on the examination of a witness in the international criminal procedure

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Historia Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Budżet zadaniowy jako metoda planowania budżetowego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Prawnofinansowe zagadnienia zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Granice elastyczności przepisów prawa podatkowego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Kryptowaluty — nowy kierunek badań

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

O modyfikacji funkcji błędu co do znamion czynu zabronionego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Zmiany w zakresie środków karnych o charakterze majątkowym — uwagi na tle nowelizacji z 2015 roku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Z rozważań o chuligańskim charakterze zachowań przestępnych w ujęciu polskiego prawa karnego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Uwagi o aktach przemocy i ich typach kwalifikowanych we francuskim prawie karnym

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Podstawy prawne realizacji prawa do wolności religijnej w warunkach izolacji penitencjarnej. Rozważania na marginesie dyskusji o zjawisku multikulturowości populacji więziennej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Katedra Prawa Konstytucyjnego — historia

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Zakładowe układy zbiorowe pracy jako źródło prawa powszechnie obowiązującego — dylematy konstytucyjnoprawne

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Konstytucjonalizacja obowiązków jednostki w państwach Ameryki Łacińskiej może być wzorem do naśladowania?

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Europejskie źródła konstytucyjnego federalizmu północnoamerykańskiego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Powoływanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji jako zasada bezpiecznego przetwarzania danych na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego (1946–2015)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

O roli (ochrony) praw człowieka z perspektywy międzynarodowego sądownictwa karnego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Joint ventures between airlines in the light of full-functionality criterion in EU merger control

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

European Union–Belarus relations within the framework of the European Neighbourhood Policy and Eastern Partnership

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ciężkie i oczywiste przekroczenie granic swobodnego uznania przez instytucje unijne jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej UE

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Centrum Doskonałości im. Jeana Monneta. Unia Europejska w roli gwaranta i promotora praw podstawowych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Poszanowanie praw podstawowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej — w stronę zapewnienia spójnego poziomu ochrony praw człowieka w Europie?

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Natura wolności gospodarczej i jej geneza w systemie prawnym Unii Europejskiej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Nadużycie pozycji dominującej na rynkach nowych technologii w prawie Unii Europejskiej — problemy teoretyczne i praktyczne

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Pojęcie i zakres ochrony prawnej zabytków archeologicznych w prawie polskim i w prawie międzynarodowym

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Historia Katedry Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Odpowiedzialność posiłkowa w prawie karnym skarbowym — uwagi co do zasadności jej stosowania

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

O celowości kary grzywny za wykroczenia

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wybrane aspekty zakazu prowadzenia pojazdów orzekanego jako środek probacyjny

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Istota prawnokarnej ochrony obrotu gospodarczego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Historia Katedry Teorii i Filozofii Prawa

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

O dwóch nietypowych koncepcjach normy oraz o ryzyku związanym z zewnętrzną integracją prawoznawstwa

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Przesłanki prawomocności decyzji interpretacyjnych w teorii wykładni Jerzego Wróblewskiego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Solidarność jako propozycja przezwyciężenia kryzysu w Unii Europejskiej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Aksjologia procedur Unii Europejskiej. Szkic problemu

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Medycznego i Bioetyki (2013–2015)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Szkoła Prawa Austriackiego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Szkoła Prawa Francuskiego i francuskie studia magisterskie Master professionnel de Droit Européen et International des Affaires

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Szkoła Prawa Hiszpańskiego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Niemiecko-Polska Szkoła Prawa (Wrocław–Berlin)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Biblioteka Wydziałowa

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy