Przegląd Prawa i Administracji, 102, 2015. Postanalityczna filozofia prawa, ss.268

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Czym może się stać postanalityczna filozofia prawa?

AbstractDownload articleDownload article

Postanalityczna teoria i filozofia prawa. Nowe szanse, nowe zagrożenia?

AbstractDownload articleDownload article

Przyczyny kryzysu teorii prawa

AbstractDownload articleDownload article

Postanalityczne perspektywy ogólnej refleksji nad prawem

AbstractDownload articleDownload article

Czy teoria prawa ma tożsamość? O prawie i pamięci zbiorowej

AbstractDownload articleDownload article

Kultura prawnicza jako praxis: o sprawczym działaniu

AbstractDownload articleDownload article

W stronę postanalitycznej filozofii prawa. O konsekwencjach metafilozofii Richarda Rorty’ego

AbstractDownload articleDownload article

Postanalityczna filozofia prawa wobec poglądów Paula Ricoeura

AbstractDownload articleDownload article

Dekonstrukcja podmiotu według feministycznej jurysprudencji

AbstractDownload articleDownload article

Zamiana dyskursów. Władza jurydyczna a władza terapeutyczna w świetle teorii społecznej Michela Foucaulta

AbstractDownload articleDownload article

Miejsce i znaczenie teorii prawa we współczesnej literaturze karnistycznej

AbstractDownload articleDownload article

Relikty w kulturze prawnej. Uwagi metodologiczne na tle pozostałości epoki socjalizmu realnego w polskim prawie prywatnym

AbstractDownload articleDownload article

Założenie spójności semantycznej systemu prawa w klaryfikacyjnej teorii wykładni

AbstractDownload articleDownload article

O tym, czy istnieje potrzeba reinterpretacji terminu „stanowienie prawa”

AbstractDownload articleDownload article

Epistemologia sporu w kontekście instytucji sędziowskiego zdania odrębnego

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout