Przegląd Prawa i Administracji, 115, 2018, ss.196

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

W kwestii stosunków zachodzących w sferze zewnętrznej i wewnątrzorganizacyjnej stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.115.1

AbstractDownload articleDownload article

association of municipalities, entity of territorial self-government, territorial self-government, municipality self-government

Dopuszczalność opodatkowania odszkodowania uzyskanego od Skarbu Państwa w świetle standardów ochronnych Europejskiej konwencji praw człowieka

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.115.2

AbstractDownload articleDownload article

human rights, European Convention on Human Rights, taxation, liability for damages of the State Treasury

Transparentność finansów partii politycznych a utrata prawa do subwencji z budżetu państwa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.115.3

AbstractDownload articleDownload article

political party, subsidies, transparency of finance, loss of subsidy, The National Election Commission

Granice umocowania prokurenta samoistnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.115.4

AbstractDownload articleDownload article

proxy, scope of authorization, (non-)judicial acts, running an undertaking, special power of attorney, restrictions of an independent proxy

Refugees and migrants as a subject of rights according to international law and organizations

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.115.5

AbstractDownload articleDownload article

uchodźcy, bezpaństwowcy, migracja, prawo międzynarodowe, organizacje międzynarodowe, ONZ

Źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce i we Włoszech

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.115.6

AbstractDownload articleDownload article

health care, public finances, financing systems

Bezwzględny zakaz reklamy kancelarii adwokackich w realiach współczesnego funkcjonowania rynku usług prawniczych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.115.7

AbstractDownload articleDownload article

legal services marketing, relationship marketing, advertising, public relationsAN ABSOLUTE BAN ON THE ADVERTISING OF LAWYER’S OFFICES IN THE REALITIES OF THE CONTEMPORARY FUNCTIONING OF THE LEGAL SERVICES MARKET Running a lawyer’s office in the current realities of the legal services market is a challenge. An advocate must possess not only legal knowledge but also demonstrate knowledge of market mechanisms. Nowadays, the client decides which lawyer to choose, and this forces lawyers to take action in order to acquire and maintain clients. Hence, marketing instruments (typical for other service markets) are increasingly used to build and achieve market advantage. However, there are numerous barriers on the legal services market that hinder or even prevent extensive marketing activities. Advertising is the main concern here, as its use by attorneys is strictly prohibited. The question arises as to whether in the present reality the provision contained in the Collection of Rules on Barrister’s Ethics and Dignity of Profession and other regulations limiting the use of marketing should not be subject to liberalization.

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.118.7

Download article

Prawne formy działania Komitetu Stabilności Finansowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.115.8

AbstractDownload articleDownload article

financial market, supervision, macroprudential policy, legal forms of activities

The derivative concept of legal interpretation in EU law

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.115.9

AbstractDownload articleDownload article

wykładnia derywacyjna, sytuacja wykładni, prounijna interpretacja, doktryna acte clair, walidacyjno-derywacyjna wykładnia

Konstrukcja finansowego stosunku prawnorynkowego a nadzór makroostrożnościowy na rynku ubezpieczeniowym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.115.10

AbstractDownload articleDownload article

financial market law privity, macroprudential supervision, macroprudential supervision in the insurance sector, financial market law, financial market law theory

Kilka uwag o podstawach prawnych ograniczeń dostępu do broni palnej w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.115.11

AbstractDownload articleDownload article

firearms, firearms permit, firearms access regulation

GLOSA

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 roku, III KK 429/13 [o podmiotowym zakresie zastosowania klauzuli antykumulacyjnej]

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.115.12

Download articleDownload article

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Protecting European Union Values: Breaches of Article 2 TEU and their Consequences” (Warszawa, 14–15 września 2017 roku)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.115.13

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout