Przegląd Prawa i Administracji, 85, 2011

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Rola norm prawnych w ewolucji planowania i zagospodarowania przestrzennego

Download articleDownload article

Political thought of the Second and the Third Polish Republic on the concept of European unity — brief comparative analysis

Download articleDownload article

The implementation of Community law obligations in the Italian legal framework: the “legge comunitaria” (Community Statute)

Download articleDownload article

Unia Europejska wobec problemów globalnych — instrumenty prawne Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa po traktacie lizbońskim

Download articleDownload article

Ewolucja prawa wyborczego do Prezydencji Bośni i Hercegowiny i jej uwarunkowania społeczno-polityczne

Download articleDownload article

Ustrój Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na tle reform 1997–2009. Wybrane zagadnienia współczesnych przemian ustrojowych

Download articleDownload article

Zagadnienie współdziałania w wykonywaniu zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe

Download articleDownload article

Obowiązki sprawcy w ramach dobrowolnego poddania się odpowiedzialności

Download articleDownload article

Niezawisłość sądownictwa a niezależność sadów i niezawisłość sędziów

Download articleDownload article

Afrykański system międzynarodowych organów sądowych

Download articleDownload article

Kilka refleksji nad definicją handlu ludźmi

Download articleDownload article

Geneza regulacji konstytucyjnych dotyczących ochrony rodziny

Download articleDownload article

Uniwersalna definicja dziecka?

Download articleDownload article

Rozwój ochrony konsumenta realizowanej przez prawo konkurencji

Download articleDownload article

Problem zdefiniowania pojęcia „innej podobnej umowy” w świetle artykułu 15 kodeksu spółek handlowych — uwagi de lege lata i de lege ferenda

Download articleDownload article

Klauzule abuzywne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Download articleDownload article

Dekompozycja indeksu produktywności Malmquista w modelu DEA

Download articleDownload article

Wysiedlenie ludności niemieckiej z Polski do radzieckiej strefy okupacyjnej w Niemczech w 1947 roku

Download articleDownload article

O polskiej idei narodowej na Litwie na przełomie XIX i XX wieku [rec. Przemysław Dąbrowski, Narodowa Demokracja byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Studium z zakresu myśli politycznej i działalności obozu narodowego na ziemiach litewsko-białoruskich w

Download articleDownload article

Polskie interpretacje autorytaryzmu i totalitaryzmu, Karpacz 7–9 grudnia 2010 r.

Download articleDownload article

Nowe problemy badawcze w teorii publicznego prawa gospodarczego (z uwzględnieniem samorządu terytorialnego), Wrocław 14–15 czerwca 2010 r.

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout