Przegląd Prawa i Administracji, 86, 2011

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Download articleDownload article

Koniec państwa narodowego?

Download articleDownload article

Idea konwergencji kultur prawnych w perspektywie integracyjnej

Download articleDownload article

A European federation — foreseeing the unforeseeable

Download articleDownload article

Europejskie prawo publiczne i prawo prywatne wobec państwa narodowego

Download articleDownload article

Znaczenie Protokołu nr 7 do Traktatu z Lizbony dla procesów integracyjnych w Unii Europejskiej

Download articleDownload article

Wielokulturowość w procesie integracji europejskiej

Download articleDownload article

Unia celna jako forma integracji gospodarczej

Download articleDownload article

The contribution of the Lisbon Treaty to the new image of the European Union as international organization — focus on the international legal personality, capacity and powers of the EU

Download articleDownload article

Warunkowość programów rozwojowych i pomocowych Unii Europejskiej

Download articleDownload article

Prawno-polityczna tradycja Europy a Unia Europejska

Download articleDownload article

Humanitarian intervention v. state sovereignty — some remarks from a doctrinal perspective

Download articleDownload article

Integracja subregionalna na przykładzie Wspólnoty Andyjskiej

Download articleDownload article

Zastrzeżenia i okresy przejściowe w prawie Unii Europejskiej

Download articleDownload article

Integracja walutowa — szanse i zagrożenia w związku z reformą systemu zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej

Download articleDownload article

Problem właściwych rozwiązań prawnych wyznaczających administracyjny status osób fizycznych w odniesieniu do dokonań nowoczesnej medycyny i biologii

Download articleDownload article

Postępowanie w zakresie wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Download articleDownload article

Narodowy Bank Polski jako członek Eurosystemu w projektach zmiany Konstytucji RP

Download articleDownload article

Naruszenie zakazu dyskryminacji pracowników jako czyn zabroniony

Download articleDownload article

A Taxation mechanism of financial instruments in Poland

Download articleDownload article

Recenzja: Wacław Uruszczak, "Historia państwa i prawa polskiego", t. 1 ("966–1795"), Warszawa 2010

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout