Articles

Bogusław Sołtys : 0000-0002-8359-7732

Articles

Reprezentacja spółki cywilnej na tle jej charakteru prawnego

Download article

Rola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zapobieganiu i zwalczaniu nadużyć wolności kontraktowej w umowach zawieranych w ramach zamówień publicznych

AbstractDownload article

O potrzebie wzmocnienia ochrony przedsiębiorców oraz innych podmiotów niebędących konsumentami przed nadużyciami wolności kontraktowej

AbstractDownload article

Czas najwyższy na zmiany w modelu kontroli niedozwolonych postanowień wzorców umownych

AbstractDownload article

Charakterystyka i sens normatywnego wyróżnienia grupy umów o świadczenie usług prawniczych

AbstractDownload article

legal services contract, legal character and characteristic of legal services contracts, types of legal services contracts, purpose of normative distinction of the group of legal services contracts

Rynek usług prawniczych w Polsce

AbstractDownload article

юридичні послуги, регульований та нерегульований ринок юридич- них послуг, професії народної довіри, нотаріуси та професійні юрпредставники, ад- вокати, юрконсульти, патентні повірені, податкові консультанти, державні та закор- донні суб’єкти сфери юридичних послуг, економічна свобода, свобода договорів, свобода підприємництва, свобода сфери послуг, modern legal services market in Poland, legal services definition, regulated and non-regulated legal services market, professions of public trust, notaries and professional attorneys, advocates, legal advisers, patent attorneys, tax advisors, national and foreign legal services providers, economical freedom, freedom of contract, freedom of establishment, freedom to provide services

Głos w sprawie specjalizacji w świadczeniu usług prawniczych

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout