Articles

Aleksander Cieśliński : 0000-0001-7459-564X

Articles

Wartości Unii Europejskiej jako wartości konstytucyjne

AbstractDownload article

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wobec zjawiska „turystyki socjalnej”

AbstractDownload article

Dopuszczalność opodatkowania odszkodowania uzyskanego od Skarbu Państwa w świetle standardów ochronnych Europejskiej konwencji praw człowieka

AbstractDownload article

human rights, European Convention on Human Rights, taxation, liability for damages of the State Treasury

System jednolitego rynku wewnętrznego Unii Europejskiej a Ukraina z perspektywy układu stowarzyszeniowego

AbstractDownload article

umowa stowarzyszeniowa, Ukraina-UE, Jednolity rynek wewnętrzny, harmonizacja, Association Agreement, Ukraine-EU, Single Internal Market, Harmonization

Umowy międzynarodowe jako źródło prawa Unii Europejskiej

AbstractDownload article

Європейський Союз, міжнародні договори, відповідність для підпи- сання угод, відносини ЄС із третіми країнами, European Union, international agreements, competences to conclude international treaties, EU relations with third states

Unia Europejska jako wspólnota oparta na wartościach — znaczenie dla państw sąsiadujących

AbstractDownload article

EU values, Lisbon Treaty, fundamental rights, EU neighbors, EU membership

Harmonizacja prawa ukraińskiego z systemem rynku wewnętrznego UE na podstawie układu stowarzyszeniowego

AbstractDownload article

association agreement, Ukraine-EU, single internal market, harmonization, договір про асоціацію, Україна-ЄС, Єдиний внутрішній ринок, гармонізація

Natura wolności gospodarczej i jej geneza w systemie prawnym Unii Europejskiej

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout