Articles

Jolanta Blicharz : 0000-0002-4581-8629

Articles

Go to page: 12 > >>

Dyskusje na temat znaczenia autonomii jednostki (osoby) jako wartości aksjologicznej

Download article

Zakres działalności organizacji trzeciego sektora w sferze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Download article

Relacje sektora obywatelskiego z państwem i sektorem gospodarczym

Download article

Rola partnerstwa trójsektorowego w ramach nowego zarządzania publicznego a problem biurokracji

Download article

W kwestii stosunków zachodzących w sferze zewnętrznej i wewnątrzorganizacyjnej stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego

AbstractDownload article

association of municipalities, entity of territorial self-government, territorial self-government, municipality self-government

Problem implementacji dyrektywy usługowej UE w odniesieniu do organizacji trzeciego sektora w Polsce

Download article

W kwestii modelu współczesnej polskiej administracji publicznej

Download article

Pozycja fundacji w sferze prowadzonej przez nią działalności leczniczej

AbstractDownload article

Problem feminizacji ubóstwa w Polsce

AbstractDownload article

Kilka uwag na temat definicji prawnej mobbingu

AbstractDownload article

Zagadnienie charakteru prawnego stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego

AbstractDownload article

Związek między zasadą równości a zasadą sprawiedliwości społecznej w polskiej Konstytucji i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Próba spojrzenia ogólnego

AbstractDownload article

principle of the equality in the law, principle of the equality before the law, principle of fairness, Constitutional Tribunal, case law of the Polish Constitutional Tribunal, zasada równości w prawie, zasada równości wobec prawa, zasada sprawiedliwości, Trybunał Konstytucyjny, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout