Dla autorów

Oświadczenie o zasadach etyki czasopisma Przegląd Prawa i Administracji

 

 

I. OBOWIĄZKI AUTORÓW

 1. Rzetelność prac naukowych jest podstawowym elementem ich jakości. Autorzy powinni zaprezentować wyniki badań w sposób rzetelny, wiarygodny, uczciwy i niebudzący wątpliwości.

 2. W czasopiśmie Przegląd Prawa i Administracji wydawane są jedynie artykuły naukowe o oryginalnym charakterze, które nie zostały opublikowane ani zgłoszone do druku w innym czasopiśmie, monografii lub pracy zbiorowej. Zgłaszanie tego samego tekstu do publikacji w kilku miejscach jest nieetyczne i nie jest akceptowane. Dotyczy to również artykułów publikowanych pierwotnie w innych językach.

 3. Przyjęte artykuły nie mogą ukazywać się w innych źródłach bez pisemnej zgody Redaktora naczelnego i/lub Wydawcy.

 4. Kluczowym kryterium oceny zgłoszonego tekstu jest obiektywizm analiz oraz niebudząca wątpliwości i możliwa do zweryfikowania przez innych prezentacja problemu badawczego i metody jego opracowania. Nieprawdziwe twierdzenia, fałszowanie wyników badań, manipulacja danymi, uważane są za nieetyczne i nie są akceptowane.

 5. W każdym przypadku, gdy w tekście przywoływane są twierdzenia, wyniki badań lub dane opracowane przez innych autorów, fragment taki musi być opatrzony przypisem i/lub zamieszczony w formie cytatu. Autorzy powinni przygotować tekst w oparciu o odpowiednią literaturę przedmiotu, kluczową dla prezentacji problemu badawczego. Informacje uzyskane w rozmowie lub korespondencji z osobami trzecimi mogą być przytoczone w tekście jedynie po uzyskaniu wyraźnej, pisemnej zgody takich osób.

 6. Jeśli Autor nie zna cytowanej pracy, kopiowanie odesłań do niej z innych publikacji jest nieetyczne.

 7. Bez pisemnej zgody danej osoby lub jej przedstawiciela prawnego autorzy nie mogą publikować i udostępniać indywidualnych danych identyfikacyjnych, zebranych w trakcie badań.

 8. Czasopismo wdrożyło zaporę ghostwriting i guest publishing. Przypadki guest publishing i ghostwriting uznane są za nieetyczne i nie są akceptowane. Autorstwo ogranicza się do osób, które miały znaczący wpływ na ustalenie koncepcji, założeń, metod badawczych oraz na realizację zamysłu badawczego. W przypadku przygotowania tekstu przez kilku autorów, każdy z nich jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o wkładzie w powstanie tekstu i musi udzielić odrębnej zgody na zgłoszenie artykułu do publikacji w czasopiśmie Przegląd Prawa i Administracji. Autorzy są zobowiązani do ujawnienia nazwisk wszystkich osób, które miały wkład w przygotowanie artykułu.

 9. Należy ujawnić wszystkie źródła finansowania badań naukowych oraz innego rodzaju wsparcia przy przygotowywaniu publikacji.

 10. W przypadku wkładu innych osób w przygotowanie artykułów, w tym w finansowania badań naukowych, odpowiedzialność za naruszenie ich praw autorskich do tekstu ponosi zgłaszający go autor.

 11. Wszelkie wykryte przejawy i przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane, a informacje o nich będą przekazywane odpowiednim podmiotom (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe itp.).

II. OBOWIĄZKI REDAKTORÓW, KOMITETU REDAKCYJNEGO I RADY REDAKCYJNEJ

 1. Rada Redakcyjna, Komitet Redakcyjny i redaktorzy czasopisma Przegląd Prawa i Administracji podejmują decyzję w sprawie publikacji zgłoszonego tekstu, kierując się zgodnością z profilem czasopisma, jakością naukową (merytoryczną) nadesłanej pracy, oryginalnym charakterem zawartych w niej badań, twierdzeń i analiz. Żadnego wpływu na ocenę tekstu nie mają obywatelstwo, pochodzenie etniczne, rasa, płeć, orientacja seksualna czy przekonania religijne i polityczne autorów.

 2. Wszystkie informacje dotyczące Autora, w jakich posiadaniu są Rada, Komitet i redaktorzy, są poufne.

 3. Informacje o nadesłanej pracy mogą zostać ujawnione przez redaktora naczelnego, redaktorów, członków Komitetu i Rady wyłącznie autorowi/autorom tekstu, recenzentom, potencjalnym recenzentom, konsultantom redakcyjnym (np. tłumaczom) i wydawcy.

 4. Osoby wymienione w punkcie trzecim, które otrzymały informacje o pracy, nie mogą wykorzystać zawartych w niej wyników, danych, twierdzeń, opinii, analiz etc. do czasu publikacji artykułu.

 5. Członkowie Rady mają obowiązek przestrzegania aktualnego stanu prawnego dotyczącego praw autorskich, ochrony danych osobowych, zniesławienia i plagiatu. Obowiązkiem członków Rady jest dążenie do wyeliminowania przypadków plagiatu oraz praktyk guest authorship i ghostwriting.

 6. W przypadku skarg o naruszenie zasad etyki publikacji naukowych, skierowanych do redakcji czasopisma Przegląd Prawa i Administracji autor/autorzy zgłoszonego do publikacji tekstu są informowani pisemnie o zarzutach z prośbą o ustosunkowanie się do nich. Brak odpowiedzi lub odpowiedź budząca uzasadnione wątpliwości skutkuje przesłaniem informacji o sprawie instytucjom, w których afiliowani są i/lub z którymi współpracują autorzy.

III. OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

 1. Każdy zgłoszony do publikacji artykuł naukowy recenzowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych. Przyjęta przez czasopismo Przegląd Prawa i Administracji procedura double-blind gwarantuje, że autor i recenzenci nie znają swych tożsamości.

 2. Recenzenci wskazani przez Radę Redakcyjną czasopisma Przegląd Prawa i Administracji są zobowiązani do poinformowania redakcji o niepodjęciu się opiniowania tekstu z uwagi na brak kwalifikacji lub czasu. W takim przypadku redaktor naczelny w porozumieniu z Radą Redakcyjną wskazuje innego recenzenta w terminie do 14 dni.

 3. Tekst przekazany do recenzji jest traktowany jak materiał poufny. Recenzent nie może pokazywać i/lub omawiać tekstu z innymi osobami niż członkowie Rady Redakcyjnej czasopisma Przegląd Prawa i Administracji. Wyniki badań, dane, opinie, twierdzenia zawarte w tekście zgłoszonym do publikacji nie mogą być wykorzystane przez recenzenta w jego własnych badaniach do czasu publikacji artykułu.

 4. Podstawowym obowiązkiem recenzenta jest obiektywna ocena tekstu. Krytyka czyniona ze względów osobistych jest niewłaściwa. Wszelkie komentarze, oceny i sugestie powinny być wskazane w sposób jasny i wsparte argumentami.

 5. W procesie recenzowania uwzględniane są następujące kryteria: naukowy charakter zgłoszonego tekstu; oryginalność przeprowadzonych badań; sposób realizacji celów naukowych i jasna prezentacja problemu badawczego; właściwe wykorzystanie literatury przedmiotu; należyte uzasadnienie twierdzeń i wniosków, zgodność z profilem tematycznym czasopisma.

 6. Recenzent informuje Radę redakcyjną o podejrzeniu ghostwriting, guest authorship i/lub plagiatu albo tzw. autoplagiatu przez osobę zgłaszającą tekst do publikacji, wskazując fragment/fragmenty tekstu budzące wątpliwości.

 7. Szczegółowe zasady procedury recenzowania przyjętej przez czasopismo Przegląd Prawa i Administracji zamieszczone są na stronie internetowej w zakładce „Dla autorów”.

IV. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKACH PODEJRZENIA O PLAGIAT, AUTOPLAGIAT, GUEST AUTHORSHIP I GHOSTWRITING

 1. Plagiat we wszystkich formach stanowi nieetyczną praktykę i nie jest akceptowany.

 2. W przypadku podejrzenia o plagiat, Rada Redakcyjna czasopisma Przegląd Prawa i Administracji stosuje procedurę sprawdzającą z udziałem recenzentów i osoby zgłaszającej tekst.

 3. W przypadku potwierdzenia bezprawnego użycia tekstu, twierdzeń, wyników badań, danych, autor zgłoszonego do publikacji artykułu jest informowany na piśmie o odrzuceniu tekstu.

 4. W przypadku stwierdzenia zasadności podejrzeń o plagiat zawiadamiana jest instytucja/instytucje, z którymi współpracuje i/lub w której afiliowany jest autor.

 5. W przypadku stwierdzenia tzw. autoplagiatu, gdy autor w zgłoszonym do publikacji artykule zamieszcza wcześniej opublikowane fragmenty tekstu własnego autorstwa bez odpowiednich informacji, sekretarz redakcji z upoważnienia redaktora naczelnego i za zgodą Rady Redakcyjnej czasopisma Przegląd Prawa i Administracji informuje autora/autorów pisemnie o odmowie publikacji artykułu z uwagi na brak oryginalnego charakteru analiz.

 6. Przypadki guest authorship i ghostwriting uznane są za nieetyczne i nie są akceptowane. W przypadku stwierdzenia zasadności podejrzeń co do guest authorship i ghostwriting autor zgłoszonego do publikacji artykułu jest informowany na piśmie o odrzuceniu tekstu z powodu istniejących wad prawnych. O sprawie zawiadamiana jest instytucja/instytucje, z którymi współpracuje i/lub w której afiliowany jest autor.

 

 

 

 

 

 

Informacje dla Autorów

 

1. Redakcja przyjmuje niepublikowane wcześniej teksty naukowe z zakresu prawa i ekonomii. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych.

2. Przesłanie przez Autora tekstu do redakcji czasopisma jest równoznaczne z a) jego oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub części ani nie został złożony w redakcji innego pisma, a także b) z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie Przegląd Prawa i Administracji oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym na wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma oraz odpłatne i nieodpłatne udostępniane jego egzemplarzy w Internecie.

3. Objętość: artykuł powinien liczyć do 40 000 znaków, obejmujących tekst właściwy, przypisy, tabele i wykresy oraz przypisy; recenzja powinna zawierać do 15 000 znaków; opinie, glosy, polemiki powinny zawierać do 20000 znaków; sprawozdanie oraz noty powinny zawierać maksymalnie do 10 000 znaków.

4. Wymagania formalne tekstu: czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, przypisy dolne. Autor jest zobowiązany do przedstawienia tekstów zgodnych z wymogami stawianymi przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, zamieszczonymi na stronie http://www.wuwr.pl/index.php/pl/dla-autorow. Tytuły, nazwiska i imiona autorów opracowań powoływanych w kierowanych do wydania artykułach, które są w oryginale zapisane w alfabetach innych niż łacińskie, muszą być podane w tekstach w transkrypcji na alfabet łaciński.

5. Sposób przesłania pracy: artykuły należy przesyłać w wersji elektronicznej (dokument MS Word: DOC/DOCX lub tekst sformatowany RTF) na CD lub e-mailem na adres: mariusx@prawo.uni.wroc.pl lub jarosz@prawo.uni.wroc.pl oraz w wersji wydrukowanej w jednym egzemplarzu na adres: Przegląd Prawa i Administracji, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław. Prace mogą być nadsyłane w każdym czasie. Teksty odbiegające od podanych standardów mogą nie być uwzględniane w procesie kwalifikacyjnym.

6. O przyjęciu tekstu do wydania w czasopiśmie Przegląd Prawa i Administracji Autor zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej pod wskazanym przez niego adresem w ciągu 4 miesięcy od złożenia tekstu.

7. Artykuły są recenzowane poufnie i anonimowo (tzw. double-blind review). Lista recenzentów jest publikowana w ostatnim w roku numerze czasopisma. Uwagi recenzyjne są przesyłane Autorowi, który zobowiązuje się do uwzględnienia zasugerowanych poprawek lub nadesłania uzasadnienia w wypadku ich nieuwzględnienia. Przy dwóch recenzjach negatywnych redakcja odmawia przyjęcia tekstu do druku.

8. Redakcja czasopisma przeciwdziała wypadkom ghostwriting, guest authorship, które są przejawem nierzetelności naukowej. Zjawisko ghostwriting oznacza sytuację, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału, jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle go nie było, a pomimo to osoba taka jest autorem/współautorem publikacji. Zaporą dla wymienionych praktyk jest jawność informacji dotyczących wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (podanie informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp., wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).

9. Wszystkie artykuły prezentujące wyniki badań statystycznych są kierowane do redaktora statystycznego.

10. W przesłanym tekście w lewym górnym rogu strony tytułowej powinny być zapisane dane autora/autorów publikacji (adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, miejsce pracy autora publikacji; w wypadku pracowników naukowych należy podać afiliację). Zaleca się również stworzenie profilu ORCID (Open Research and Contributor ID), umożliwiającego śledzenie dorobku naukowego autora w sieci, oraz wskazanie nr ORCID pod danymi autora/autorów.

11. Do tekstu w języku polskim należy dołączyć krótkie (maksymalnie do 800 znaków) streszczenie i tytuł artykułu w języku angielskim oraz 5 słów kluczowych w języku angielskim. Do tekstu w innym języku niż polski należy dołączyć streszczenie w języku angielskim i w języku polskim. Streszczenie powinno określać temat, cele oraz główne wnioski opracowania. Na końcu tekstu należy zamieścić także wykaz cytowanej literatury.

12. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo dokonywania w tekstach poprawek redakcyjnych.

13. Autor jest zobowiązany do wykonania korekty autorskiej w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. Niewykonanie korekty w tym terminie oznacza zgodę Autora na wydanie tekstu w postaci przesłanej do korekty.

14. Przesyłając tekst, Autor wyraża zgodę na umieszczenie w internetowej bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS) i innych bazach, z którymi współpracuje Wydawnictwo, oprócz samego tekstu także podstawowych danych o artykule, m.in. jego streszczenia w języku angielskim wraz z danymi personalnymi autora (imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, adres e-mail) i słowami kluczowymi.

15. Autor nie otrzymuje honorarium autorskiego za artykuły.

16. Po opublikowaniu artykułu autor otrzymuje nieodpłatnie 1 egzemplarz drukowany czasopisma Przegląd Prawa i Administracji. Wszystkie udostępniane przez Wydawnictwo artykuły, w formacie PDF, znajdują się na stronie www.wuwr.pl.

 

 

Procedura ghostwritingowa

Autor (autorzy) wraz ze swoim opracowaniem przesyłają wypełnioną i podpisaną deklarację o następującej treści:

 

 

 

 

 

............................................................

miejscowość i data

 

 

Deklaracja dotycząca zjawisk:
ghostwriting, guest authorship, honorary authorship
1

 

.............................................................................................................................................................

Imię i nazwisko Autora

.............................................................................................................................................................

Tytuł pracy/ artykułu

 

1. Deklaruję, iż w przekazywanej do publikacji pracy nie występują zjawiska ghostwriting, guest authorship, honorary authorship w podanym poniżej znaczeniu.

2. Jestem świadom, że zjawiska ghostwriting, guest authorship, honorary authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przez redakcję sytuacje tego rodzaju będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, wydawców itp.).

3. Oświadczam, że zgłoszona przeze mnie praca (artykuł) nie była wcześniej publikowana.

4. Deklaruję następujący procentowy wkład poszczególnych autorów w powstanie przekazywanej do publikacji pracy:

 

Imię i nazwisko autora

(z podaniem afiliacji)

Procentowy wkład autora w powstanie koncepcji, założeń i metod wykorzystanych
w publikacji

Całkowity procentowy

wkład autora w powstanie

publikacji

..................................

...........................................

 

.........................................

.................................

...........................................

 

........................................

..................................

...........................................

 

........................................

5. Oświadczam, że moja praca nie pozostaje w zależności od wkładów intelektualnych innych osób, w takim zakresie, w jakim wymaga to w świetle zasad prawa oraz etyki naukowej ujawnienia ich jako współautorów lub wyłącznych autorów, a zakres wykorzystania cudzych wkładów intelektualnych wynika z jej treści - w tym odwołań bibliograficznych uwzględniających zasady prawa cytowania określone w art. 29 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz opiera się/nie opiera się2 na moim własnym pomyśle.

6. Wskazuję następujące źródła finansowania publikacji, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów3:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

 

............................................................

 

1 „Z «ghostwriting» mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z «guest authorship» («honorary authorship») mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji".

źródło: https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/wyjasnienie_dotyczace_ghostwriting.pdf

2 Skreślić niepotrzebne.

3 W przypadku braku takich źródeł proszę wpisać „nie dotyczy".

 

 

Oświadczenie o braku konfliktu interesów

 

.................................

Nazwisko i imię

.................................

.................................

.................................

Afiliacja

.................................

.................................

.................................

Adres

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Oświadczam, że nie występuje konflikt interesów w stosunku do

publikacji mojego opracowania (artykułu, glosy, recenzji) w kwartalniku „Przegląd Prawa i Administracji".

Oświadczam, że jestem ............................... (stopień lub tytuł

naukowy), a tematyka czasopisma pozostaje w kręgu moich bezpośrednich

zainteresowań naukowych.

 

 

 

Wzór recenzji

 

Recenzja opracowania zgłoszonego do Przeglądu Prawa i Administracji

 


Przegląd Prawa, Administracji I Ekonomii

Recenzja artykułu/eseju/glosy

Tytuł artykułu/eseju/glosy:.............................................................................................................  

 

 

A. Ocena zgłoszonego artykułu / eseju (proszę odpowiedzieć na poniższe pytania wstawiając punkty w skali od 0 do 10. W celu uzasadnienia swojej oceny można dodać komentarz pod pytaniem)

1.      Czy temat artykułu/eseju/glosy jest aktualny pod względem naukowym?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

2.     

 

 

Czy właściwie wykorzystano metody badawcze?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

3.     

 

 

Czy artykuł/esej/glosa ma prawidłową strukturę treści (wprowadzenie, właściwe

rozważania, wnioski)

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

4.     

 

 

Czy artykuł/esej/glosa jest poprawny pod względem merytorycznym?

................................................................................................................................................

 

 

................................................................................................................................................

5.      Czy tytuł artykułu/eseju/glosy odpowiada jego treści?

................................................................................................................................................

 

 

................................................................................................................................................

6.      Czy cytowana literatura jest trafnie dobrana i umiejętnie wykorzystana?

................................................................................................................................................

 

 

................................................................................................................................................

7.      Czy materiał ilustracyjny (tabele, schematy) jest sporządzony/dobrany poprawnie?

................................................................................................................................................

 

 

................................................................................................................................................

8.      Czy abstrakt artykułu/eseju wskazuje cele, zawiera główne tezy i wnioski

................................................................................................................................................

 

 

................................................................................................................................................

                                                                                                                             Suma:

 

 

 

 

 

 

 

B. Rekomendacja recenzenta (proszę postawić znak X w odpowiednim polu i uzasadnić rekomendację; dodatkowy komentarz można zamieścić na dodatkowych stronach)

1.      Artykuł/esej/glosa zaakceptowany do publikacji bez poprawek

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

2.     

 

 

Artykuł/esej/glosa zaakceptowany do publikacji po dokonaniu nieznacznych poprawek, bez    konieczności ponownej recenzji

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

3.     

 

 

Artykuł/esej/glosa zaakceptowany do publikacji po dokonaniu istotnych poprawek i  ponownej

 recenzji

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

4.     

 

 

Artykuł/ esej/glosa nie nadaje się publikacji  i wymaga ponownej redakcji

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

..........................

data                                                                                                                          podpis

 

 

 

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout