Fundamental rights protection in the context of mass surveillance in the European Union

  1. Agnieszka Grzelak ORCiD: 0000-0002-5867-8135

Abstract

 

OCHRONA PRAW PODSTAWOWYCH W KONTEKŚCIE MASOWEJ INWIGILACJI W UNII EUROPEJSKIEJ

Artykuł dotyczy kwestii problematyki „masowej inwigilacji” i potencjalnego naruszenia praw podstawowych przez programy wprowadzające tę praktykę. W artykule wyjaśnia się wstępnie samo pojęcie, a także odróżnia je od inwigilacji skierowanej wobec konkretnej osoby w związku z prowadzonym postępowaniem. Celem artykułu jest zarysowanie problemu relacji między obowiązkiem państw związanym z kwestią zapewnienia bezpieczeństwa narodowego a koniecznością ochrony praw podstawowych. Podkreśla się, że powoływanie się na względy ochrony bezpieczeństwa narodowego nie w każdym przypadku mogą uzasadniać ingerencję w prawa jednostki, a także że nie oznacza to możliwości niestosowania zasad wynikających z prawa Unii Europejskiej czy dorobku prawnego Rady Europy. Podstawowym prawem, o którym mowa w artykule, jest prawo do prywatności, ale wskazane są również inne prawa, mogące być potencjalnie naruszane przez programy masowej inwigilacji.

 

Download article

This article

Przegląd Prawa i Administracji

107, 2016. Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego

Pages from 129 to 143

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout