Joint ventures between airlines in the light of full-functionality criterion in EU merger control

  1. Jakub Kociubiński ORCiD: 0000-0002-4391-7439kociubinski.jakub@prawo.uni.wroc.pl

Abstract

POROZUMIENIA JOINT VENTURES MIĘDZY LINIAMI LOTNICZYMI W  ŚWIETLE KRYTERIUM PEŁNEGO ZAKRESU FUNKCJI W  KONTROLI KONCENTRACJI W  PRAWIE UE

Porozumienia joint ventures zawierane między przewoźnikami stanowią relatywnie nową formę kooperacji w  sektorze, której znaczenie stale rośnie. Z  perspektywy regulacji rynku każda forma współpracy pomiędzy podmiotami będącymi dotychczas konkurentami niesie z  sobą ryzyko zaburzenia równowagi konkurencyjnej na rynku i  w efekcie pogorszenie sytuacji odbiorców końcowych.
Joint ventures nie stanowią odrębnej kategorii w  prawie konkurencji Unii Europejskiej. Porozumienia te co do zasady będą oceniane pod kątem kryteriów sformułowanych w  tzw. ogólnym prawie konkurencji, natomiast pod pewnymi warunkami mogą zostać uznane za koncentrację. W  takim przypadku rozporządzenie 139/2004 w  sprawie kontroli koncentracji stanie się jedynym aktem właściwym do oceny przedmiotowych porozumień. Tytułowe kryterium pełnego zakresu funkcji stanowi element przesądzający o  możliwości uznania danej kooperacji za koncentrację. Niniejszy artykuł przedstawia analizę przesłanek wystąpienia pełnego zakresu funkcji w  kontekście specyficznych form kooperacji występujących w  sektorze transportu lotniczego.

Download article

This article

Przegląd Prawa i Administracji

100, 2015. Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2

Pages from 395 to 408

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout