Systematisierung des Sozialrechts: Ansätze und Bedeutung

  1. Ulrich Becker

Abstract

 

SYSTEMATYZACJA PRAWA SOCJALNEGO: PODEJŚCIA I ZNACZENIE

W czasie trwających reform prawa społecznego systematyzacja tego prawa jest trudnym, ale zarazem ważnym zadaniem nauki prawa. Systematyzacja prawa socjalnego ma ważną rolę do ode­grania w procesie jego rozumienia oraz stosowania. Podejmując się systematyzacji prawa socjalne­go, należy uwzględnić cel świadczeń socjalnych, który stanowią: zapewnienie godziwych warun­ków życia, umożliwienie uczestnictwa wżyciu społecznym i zabezpieczanie przed zagrożeniami społecznymi. W zakresie szczegółowych rozważań nad systematyzacją prawa socjalnego za celowe uznano wyróżnienie zewnętrznych granic prawa socjalnego, tj. określenie specyficznych cech tego prawa, odróżniających je od innych gałęzi prawa. Następnie podkreślono zasadność przeprowadze­nia wewnętrznych podziałów w obrębie prawa socjalnego, z wyróżnieniem typów systemów świad­czeń socjalnych. W odniesieniu do systematyzacji wewnętrznej (lub klasyfikacji) możemy rozróżnić różne rodzaje systemów świadczeń socjalnych, zwłaszcza te finansowane ze składek oraz te, które są finansowane przez podatki. Realizacją świadczeń rządzą cztery ogólne zasady, oddające zarazem specyfikę prawa socjalnego: bezpieczeństwo/ochrona, solidarność, odpowiedzialność za siebie oraz skuteczność ochrony socjalnej.

 

Download article

This article

Przegląd Prawa i Administracji

109, 2017

Pages from 23 to 39

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout